Regulamin konferencji

Regulamin konferencji w formule ONLINE

SubscriptiON Day

organizowanej przez

Agorę Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w konferencji SubscriptiON Day (zwanej dalej „Konferencją”), która odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r., w formie ONLINE.

1.2. Organizatorem Konferencji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944, kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN – wpłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP 526-030-56-44.

1.3. Obsługę techniczną Konferencji prowadzi firma KOJ Adam Koj ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Strzelce Opolskie.

1.4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich jej uczestników.

 

§ 2. Konferencja

2.1. Konferencja będzie transmitowana na dedykowanej platformie, do której będą mieli dostęp uczestnicy Konferencji.

2.2. Opis tematyki, przebiegu i warunków technicznych udziału w Konferencji znajduje się na stronie www.subscriptionday.pl  (zwanej dalej „Stroną Konferencyjną”)

2.3. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania, wykorzystywania ani przesyłania zapisu dźwięku lub obrazu z Konferencji, chyba że uzyska uprzednią, wyraźną zgodę Organizatora.

2.4. Uczestnik nie może udostępniać przy użyciu platformy, za pomocą której uczestniczy w Konferencji:

2.4.1. Treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami;

2.4.2. Przekazów o charakterze marketingowym, chyba że uzyskał na takie przekazy uprzednią, wyraźną zgodę Organizatora.

2.5. Organizator niniejszym zwraca uwagę uczestników na wynikające z przepisów prawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazy porozumień naruszających konkurencję lub zagrażających konkurencji, w tym zakazy wymiany informacji, których ujawnienie może naruszyć lub zagrozić konkurencji. Każdy uczestnik Konferencji jest zobowiązany do stosowania się do tych zakazów i niewykorzystywania uczestnictwa w Konferencji do zawierania niedozwolonych porozumień, w tym ujawniania niedozwolonych informacji.

2.6. Strona Konferencyjna lub platforma konferencyjna może też zawierać informacje i propozycje od partnerów Organizatora.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konferencji

3.1. Konferencja jest przeznaczona wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a także dla osób fizycznych, dla których udział w Konferencji jest bezpośrednio związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym ze świadczoną pracą). Uczestnikami Konferencji nie mogą być konsumenci.

3.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

3.2.1. Warunek wskazany wyżej w pkt. 3.1;

3.2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w formie i terminie zgodnym z Regulaminem;

3.2.3. Opłacenie udziału w Konferencji.

3.3. Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą Strony Konferencyjnej (w ten sposób można zgłosić tylko osobisty udział w Konferencji):

3.3.1. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konferencyjnej i wysyła wypełniony formularz do dnia 16 listopada 2022 r. do godziny 23:59;

3.3.2. Organizator niezwłocznie przesyła uczestnikowi na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3.3.3. Uczestnik opłaca udział w Konferencji zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Konferencyjnej. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie anulowane, jeżeli udział w Konferencji nie zostanie opłacony w sposób i w terminie określonym na Stronie Konferencyjnej. O anulowaniu potwierdzenia Organizator niezwłocznie zawiadamia uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

3.3.4. Najpóźniej 16 listopada (i nie wcześniej niż 24 h przed konferencją) uczestnik, którego udział został opłacony, otrzymuje na podany adres e-mail link i kod dostępu do Konferencji.

3.4. Zgłoszenie e-mailem (w ten sposób można też zgłosić udział innej osoby lub osób, np. pracodawca może zgłosić udział swoich pracowników):

3.4.1. Zgłaszający wysyła zgłoszenie udziału w Konferencji e-mailem na adres subscriptionday@wyborcza.pl do dnia 10 listopada do godziny 24.00

 3.4.2. Zgłoszenie musi wskazywać konkretne osoby fizyczne, które będą uczestniczyć w Konferencji.  Jeżeli zgłaszający wskazuje inną osobę, niż on(a) sam(a), to:

- wystarczy, że zgłaszający wskaże imię tej osoby i jej służbowy adres e-mail,

-  postanowienia Regulaminu, odnoszące się do „uczestnika”,  obowiązują zarówno zgłaszającego, jak i tę osobę, przy czym zgłaszający zapewni, że osoba ta będzie znać te postanowienia i ich przestrzegać i odpowiada za działania i zaniechania tej osoby jak za własne,

- zgłoszenie oznacza, że zgłaszający oświadcza, iż jest uprawniony do zgłoszenia uczestnictwa tej osoby w Konferencji oraz wszelkie oświadczenia, składane Organizatorowi, składa także w jej imieniu,

- zgłaszający zobowiązuje się do przekazania każdej zgłoszonej przez siebie osobie informacji Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Konferencją;

3.4.3.  Organizator niezwłocznie wysyła zgłaszającemu fakturę pro forma;

3.4.4. Zgłaszający opłaca udział w Konferencji w terminie wskazanym w fakturze pro forma;

3.4.5. Najpóźniej 16 listopada (i nie wcześniej niż 24 h przed konferencją) każdy uczestnik, którego udział został opłacony, otrzymuje na podany adres e-mail link i kod dostępu do Konferencji.

3.5. Organizator może także oferować kody dostępu do Konferencji innymi kanałami dystrybucji, w tym za pośrednictwem osób trzecich (takich jak platforma e-bilet). Informacje o sposobie zgłoszenia są dostępne w danym kanale dystrybucji.

3.6. Zgłaszający ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Zmiany takiej można dokonać e-mailem na adres subscriptionday@wyborcza.pl najpóźniej do 5 dni przed datą Konferencji. Do zmiany mają zastosowanie warunki, określone w pkt. 3.4.2.

Zmiana uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

3.7. Uczestnik w celu uczestnictwa w Konferencji loguje się za pomocą otrzymanego kodu na platformie, do której prowadzi otrzymany link.

 

 

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik, który zgłosił udział w Konferencji za pomocą Strony Konferencyjnej, może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji na następujących zasadach:

4.1.1.Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być dokonana e-mailem na adres: subscriptionday@wyborcza.pl.

4.1.2. Jeżeli Organizator otrzyma oświadczenie uczestnika o rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 15 listopada, to zwraca uczestnikowi, w terminie 2 dni, całość opłaty za udział w Konferencji.

4.1.3. W przypadku rezygnacji późniejszej, niż wskazano w pkt. 4.1.2, opłata nie jest zwracana i stanowi wynagrodzenie Organizatora za zapewnienie możliwości udziału w Konferencji.

4.1.4. Organizator nie zwraca opłaty za udział w Konferencji w przypadku, gdy uczestnik nie zrezygnował z udziału, lecz faktycznie nie uczestniczył w Konferencji, chyba, że było to spowodowane przyczynami, leżącymi po stronie Organizatora.

4.2. W przypadku zgłoszenia udziału e-mailem zgodnie z pkt. 3.4, rezygnacji może dokonać tylko zgłaszający (nie – uczestnik nie będący zgłaszającym). Postanowienia punktów 4.1.1 – 4.1.4 stosuje się odpowiednio, z tym, że termin zwrotu opłaty wynosi 7 dni.

4.3. W przypadku zgłoszenia za pomocą innego kanału dystrybucji, zasady rezygnacji są wskazane w tym kanale dystrybucji.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

A. Dane osobowe osoby fizycznej, zgłaszającej udział w Konferencji (swój lub innych osób):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji Konferencji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zawartej przez Ciebie umowy o udział w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na umożliwieniu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),

c) w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na umożliwieniu realizacji działań, na które uzyskał zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy o realizację Konferencji, m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym dostawcy platformy konferencyjnej - KOJ Adam Koj ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561434248), podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzanie w celu jej realizacji do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 3. Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych przysługuje Ci też prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu, bez podania przyczyny.
 5. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wykonania umowy o udział w Konferencji.
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora można znaleźć w Polityce Transparentności, dostępnej na stronie internetowej: https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf.
 8. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu dokonania opłaty za udział w Konferencji, zgłoszony za pomocą Strony Konferencyjnej, administratorem danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja
  Nadzoru Finansowego. Informacje na temat przetwarzania danych przez tego administratora są podawane podczas procesu uiszczania opłaty.

 

B. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez inny podmiot:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji Konferencji – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy o udział w Konferencji, zawartej przez podmiot, który zgłosił Twój udział w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na umożliwieniu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),

c) w przypadku wyrażenia przez Ciebie (za pośrednictwem podmiotu, który Cię zgłosił) zgody na działania marketingowe - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na umożliwieniu realizacji działań, na które uzyskał zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy o realizację Konferencji, m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym dostawcy platformy konferencyjnej - KOJ Adam Koj ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561434248), podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzanie w celu jej realizacji do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 3. Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych przysługuje Ci też prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu, bez podania przyczyny.
 5. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Twoje dane uzyskujemy od podmiotu, który zgłosił Twój udział w Konferencji. Zakres przetwarzanych danych to: Twoje imię i adres e-mail, a w przypadku, gdy za Twoją zgodą podmiot zgłaszający Twój udział w Konferencji poda Twoje nazwisko i stanowisko – także te dane.
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora można znaleźć w Polityce Transparentności, dostępnej na stronie internetowej: https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf.

 

§ 6. Reklamacje

6.1. Ewentualne reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora (z dopiskiem: „SubscriptiON Day – reklamacja”) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail subscriptionday@wyborcza.pl) najpóźniej w terminie  14 dni od zakończenia Konferencji.

6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika albo nazwę i adres zgłaszającego nie będącego uczestnikiem, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Organizator odpowie na reklamację w sposób, w jaki została złożona (to jest pisemnie albo e-mailem), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin został zamieszczony na Stronie Konferencyjnej.

7.2. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, zmiana programu Konferencji, zmiana czasu jej przeprowadzenia lub odwołanie Konferencji. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć tematyki Konferencji, a Organizator dołoży starań, aby zakres zmian był jak najmniejszy i aby w jak najwcześniejszym terminie poinformować o nich uczestników. Informacje o zmianach lub odwołaniu Konferencji będą zamieszczone na Stronie Konferencyjnej, a ponadto zostaną przesłane na adresy e-mail uczestników, podane w czasie rejestracji.

7.3. Organizator zastrzega prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany nie mogą jednak zwiększać zakresu obowiązków uczestników, zarejestrowanych przed wprowadzeniem zmiany, ani zmniejszać zakresu ich uprawnień. Organizator powiadomi niezwłocznie o zmianach poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie Konferencyjnej.

7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2022 r.